לשיחת ייעוץ ללא התחייבות חייגו: 08-972-0072

הצהרת הון ואופן הכנתה

פקיד השומה רשאי לדרוש מכל תושב ישראל שיגיש לו הצהרת הון ליום 31.12 של שנת מס כלשהי.

את הצהרת ההון מחויב הנישום להגיש לפקיד השומה בתוך 120 יום מהיום שקיבל את הדרישה. בהצהרת ההון עליו לרשום את כל הרכוש וההתחייבויות שיש לו לאותו יום כולל לבן זוגו ולילדיו עד לגיל 19. כל הרישומים והצהרת ההון יהיו על בסיס מחירי עלות, אם מדובר בנכסים פיננסים על בסיס מחירי קרן כך שלמעשה לשווי השוק של הנכסים אין משמעות, כנ"ל לגבי ההתחייבויות (למעשה, רק לסעיף המלאי יכולה להיות התייחסות לפי מחירי השוק וזאת כאשר מחיר השוק שלו יורד מתחת לעלות מסיבה שגם בדו"חות הכספיים של העסק נרשם המלאי לפי עלות או שוק לפי הנמוך מבין השניים.

השוואת הון

פקיד השומה דורש מהנישום שיגיש לו הצהרת הון אחת למספר שנים, רצוי להסתייע בבעל מקצוע שיבדוק את סה"כ ההון שהיה לנישום בהצהרת ההון הקודמת ומבצע השוואה לסה"כ ההון שיש לו בהצהרת ההון הנוכחית ובודק את ההפרשים וסבירותם.

לגידול בהון מוספים את כל ההוצאות והשימושים שהיו לנישום בשנים שבין הצהרת ההון הקודמת לנוכחית כמו תשלומי מסים, ביטוח לאומי, הוצאות רפואיות, נסיעות לחו"ל, אחזקת הבית וכיוצא באלה. סיכום של גידול ההון עם ההוצאות והשימושים נותן סכום שמוגדר :"גידול הון שטעון הסבר". כל ההסברים של הנישום משקפים כסף שהגיע אליו בטווח של 2 הצהרות ההון כמו כל הרווחים החייבים והפטורים ממס, ירושות שקיבל במזומנים וכיוצא באלה. כאשר ההסברים עולים על גידול ההון שטעון הסבר ההפרש משקף את הסכום שנותר למחייה. כאשר סה"כ ההסברים נמוכים מגידול ההון שטעון הסבר, ההפרש מוגדר: "חוסר לפני חישוב הוצאות מחייה". הוצאות המחייה משקפות את כלכלת הבית היכולות להשתנות בהתאם למספר הנפשות, רמת ההכנסה ואיזור המגורים, מס הכנסה מפרסם טבלאות מחיה בהם מצוינת עלות המחיה למשפחה לשנה בהתאם לפרמטרים שפורטו לעיל . כאשר החישוב מראה שיש לנישום הפרש הון לא מוסבר, ההנחה היא שמדובר בהכנסה לא מדווחת ופקיד השומה יחייב אותו במס על ההפרשים הללו תוך כדי פסילת הספרים.

מוטב להכין בעוד מועד את הנתונים ואת המסמכים לסוף השנה, כדי שאם תידרש הצהרת הון, יהיה קל להכינה. רצוי להתרכז במסגרת הדוחות השנתיים גם בהכנסות פטורות ממס. מידע על הכנסות כאלה נדרש בדוח השנתי, אף כי אינו רלוונטי לקביעת ההכנסה בשנת המס המדווחת. למידע זה חשיבות רבה במסגרת השוואת הצהרות הון, ולכן כדאי לכלול פרטים אלה במסגרת הדוח השנתי.

כמו כן מוטב לשמור למקרה שנדרש להגיש הצהרת הון:

  • אישורי יתרות מכל הבנקים (עסקי ופרטי).
  • פירוט אחזקות בחברות ושותפויות.
  • אישורים שנתיים להצהרת הון מקופות גמל,קרנות השתלמות ,קרנות פנסיה וביטוחי חיים
  • רשימה מפורטת של חייבים וזכאים עסקים .
  • נישומים המקבלים מדי פעם מתנות, רצוי שישמרו מסמכים של העברה בנקאית או העתקי המחאות ורצו לקבל את המתנות בצורה זו לא במזומן.
הצהרת הון